போக்காட்டினால் சுமக்கப்படும் பாவங்கள்

scapegoat

தலைப்புகள்
R4426 - மீட்கும்பொருள் மற்றும் பாவநிவாரணம்
R5462 - ஆதாமின் ... செய்யப்பட்ட பாவத்திற்கான நிவிர்த்தி
R4273 - போக்காடு எந்தப் பாவங்களைச் சுமந்தது?
R4651 - போக்காடு சுமந்த பாவங்கள்
R4034 - இவைகளிலும் விசேஷித்த பலிகள்
R3605 - பிராகாரத்தில் திரள் கூட்டத்தினர்
R4856 - உரிய வகை தண்டனை அளிக்கும் நடவடிக்கை ...
R5255 - உங்கள் மீட்பு சமீபமாயிருப்பதால்
R5872 - மீட்கும்பொருளும், பாவநிவாரண பலியும்
R4015 - போக்காடு பற்றின கேள்வி
R3356 - சுவாரசியமான கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கப்பட்டுள்ளது
பாஸ்டர் ரசல் அவர்களின் பதில்கள்
Q632:1 போக்காட்டிற்குப் பாவநிவாரண பலியில் எப்பங்குமில்லை
Q298:1 திரள் கூட்டத்தார் – உலகத்தின் பாவங்களை ரத்து செய்தல் தொடர்பாக