போக்காட்டினால் சுமக்கப்படும் பாவங்கள்

நம்முடைய ஏழாம் தூதனின் சத்திய வெளிச்சம் நிறைந்த கட்டுரைகளின் வரிசையில், “போக்காட்டினால் சுமக்கப்படும் பாவங்கள்” தொடர்பாக எழுதப்பட்ட இக்கட்டுரைகளின் தொகுப்பானது, வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேவ ஜனங்களுக்கு, இப்போது ஊதப்படும் கடைசி எக்காளத்தின் காலகட்டங்களில் நம் யாவருக்கும் எச்சரிக்கையூட்டும் பக்கங்களையுடைய கட்டுரை.

தலைப்புகள்
R4426 - மீட்கும்பொருள் மற்றும் பாவநிவாரணம்
R5462 - ஆதாமின் ... செய்யப்பட்ட பாவத்திற்கான நிவிர்த்தி
R4273 - போக்காடு எந்தப் பாவங்களைச் சுமந்தது?
R4651 - போக்காடு சுமந்த பாவங்கள்
R4034 - இவைகளிலும் விசேஷித்த பலிகள்
R3605 - பிராகாரத்தில் திரள் கூட்டத்தினர்
R4856 - உரிய வகை தண்டனை அளிக்கும் நடவடிக்கை ...
R5255 - உங்கள் மீட்பு சமீபமாயிருப்பதால்
R5872 - மீட்கும்பொருளும், பாவநிவாரண பலியும்
R4015 - போக்காடு பற்றின கேள்வி
R3356 - சுவாரசியமான கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கப்பட்டுள்ளது
பாஸ்டர் ரசல் அவர்களின் பதில்கள்
Q632:1 போக்காட்டிற்குப் பாவநிவாரண பலியில் எப்பங்குமில்லை
Q298:1 திரள் கூட்டத்தார் – உலகத்தின் பாவங்களை ரத்து செய்தல் தொடர்பாக